26.05.2019
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Haber Ara
Yazarlar

Gezinomi.com


UcakBileti.com Yurtiçi ve yurtdışı en ucuz uçak bileti seçenekleri ucakbileti.com adresinde.


Yazarlar - CÜNEYT ERTÜRK
YURTDIŞINDA FUARLARA KATILIMDA BAKANLIKTAN ALINACAK DESTEĞİN UYGULAMALARI


Cüneyt Ertürk

Yurt Dışı Turizm Fuarlarına Katılımın Ve Turizm Tanıtma Ve Pazarlama Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 14 Kasım 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülecek olan tebliğ; yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımın artırılmasını ve yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine gerekli desteğin sağlanmasını amaçlıyor.

Tebliğ kapsamındaki desteklerden Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, asli fonksiyonu konaklama olan ve bir önceki mali yıl içerisinde bireysel olarak 1.000.000 ABD Doları ve muadili dövizi yurtdışından sağlayan işletmeler yararlanabilecektir.

Bakanlığın katılacağı ve destekleyeceği turizm fuarları bir önceki yılın Eylül ayında Bakanlıkça belirlenecek olup fuar desteklerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer alıyor.

Bakanlık tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm fuarlarına Bakanlık standı dışında katılan ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin; yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yüzde 50’si ödenecek. Bu miktar her fuar için 20.000 ABD dolarını geçmeyecek.

Bakanlığın katıldığı veya desteklediği yurtdışı turizm fuarlarına Bakanlık standı dışında bireysel olarak katılan işletmelerin ise yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde yüzde 50’si ödenecek. Bu miktar her fuar için 10.000 ABD dolarını geçmeyecek.

İşletmelerin; bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak, tesisleri ile birlikte bölge tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirecekleri, kokteyl, çalıştay, sergi ve benzeri etkinliklere ilişkin yer kirası, ikram ve organizasyon giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50’si ödenecektir. Ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 10.000, grup faaliyetlerinde 25.000 ABD dolarını geçmeyecek..
Bölge tanıtımı için hazırlanan projeleri kapsamındaki reklam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50’si ödenecektir. Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 40.000, grup faaliyetlerinde 150.000  ABD dolarını geçmeyecek.

Mali yıl içinde yapılacak ödemeler toplamı, bireysel işletmeler için 150.000, grup faaliyetlerinde 750.000 ABD dolarını geçmeyecek.

Tebliğ tam metni şöyle:


Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:
YURT DIŞI TURİZM FUARLARINA KATILIMIN VE TURİZM TANITMA
VE PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2010/9)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yurt dışında düzenlenen turizm fuarlarına katılımın artırılması ve yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine gerekli desteğin sağlanmasıdır.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu desteğin kapsamı; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen veya iştirak edilen turizm fuarlarına bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde, grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin, katılım masraflarının, yurtdışında gerçekleştirecekleri tanıtım ve pazarlama faaliyetleri kapsamında özel proje giderlerinin, bu Tebliğ kapsamında tespit edilen esaslar ve oranlar çerçevesinde Tanıtma Genel Müdürlüğübütçesinin ilgili tertiplerindeki ödeneklerle sınırlı olmak kaydıyla ödenmesidir.
             (2) Bu Tebliğ kapsamında ifade edilen desteklerden Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, asli fonksiyonu konaklama olan ve bir önceki mali yıl içerisinde bireysel olarak 1.000.000 (birmilyon) ABD Doları ve muadili dövizi yurtdışından sağlayan işletmeler yararlanabilir.
             Dayanak
             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Bakanlar Kurulunun 28/7/2009 tarihli ve 2009/15299 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama İşletmelerinin İhracatçı Sayılması İçin Sağlamaları Gereken Döviz Miktarına İlişkin Kararına dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 3/11/2010 tarih ve 2010/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
             a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
             b) İşletme: Türk veya yabancı uyruklu, gerçek veya tüzel kişilerce birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ve asli fonksiyonu konaklama olan, yurt dışından 1.000.000 (birmilyon) Amerikan Doları ve muadili döviz miktarını sağlayan ticari işletmeyi,
             c) İlgili sektör meslek birliği/derneği: Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli, asli fonksiyonu konaklama olan ve bir önceki mali yıl içerisinde bireysel olarak 1.000.000 (birmilyon) ABD Doları ve muadili dövizi yurtdışından sağlayan en az 3 işletmenin içinde bulunduğu birliği/derneği,
             d) Bölge: Türkiye siyasi haritasında yer alan il, ilçe, nahiye veya beldeyi,
             e) Turizm Fuarı: Yurt dışında ülkelerin ya da yörelerin turizm değerlerini sergilemek amacıyla düzenlenen büyük sergiyi,
             f) Reklam Faaliyeti: Yurt dışında basın yayın araçları yoluyla toplumun ortak yer ve tesislerinden yararlanılarak yazılı, sözlü, görüntülü veya işaretlerle yapılan tanıtım faaliyetini,
             g) Bakanlık Yurtdışı Temsilciliği: Kültür ve Tanıtma Müşavirlik ve Ataşeliklerini
             ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Desteklenecek Faaliyetler
             Yurtdışı turizm fuarlarına katılım
             MADDE 5 – (1) Bakanlık tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm fuarlarına Bakanlık standıdışında katılan ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak bölge tanıtımı yapacak işletmelerin; Yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde % 50’siödenir. Bu miktar her fuar için 20.000 (yirmibin) ABD Dolarını geçemez.
             (2) Bakanlık tarafından iştirak edilen veya desteklenen yurtdışı turizm fuarlarına Bakanlık standı dışında bireysel olarak katılan işletmelerin; Yer kirası ile stand inşası ve dekorasyonuna ilişkin toplam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde % 50’si ödenir. Bu miktar her fuar için 10.000 (onbin) ABD Dolarını geçemez.
             Desteklenecek fuarların tespiti
             MADDE 6 – (1) Bakanlığın iştirak edeceği ve destekleyeceği turizm fuarları bir önceki yılın Eylül ayında Bakanlıkça belirlenerek duyurulur.
             Yurtdışında gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama faaliyetleri
             MADDE 7 – (1) İşletmelerin;
             a) Bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak, tesisleri ile birlikte bölge tanıtımı amacıyla yurtdışında gerçekleştirecekleri, kokteyl, çalıştay, sergi ve benzeri etkinliklere ilişkin yer kirası, ikram ve organizasyon giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50’si ödenir. Ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 10.000 (onbin), grup faaliyetlerinde 25.000 (yirmibeşbin) ABD Dolarını geçemez.
             b) Bölge tanıtımı için hazırlanan projeleri kapsamındaki reklam giderlerinin Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde %50’si ödenir. Reklam faaliyetlerinde ödenecek destek miktarı her bir etkinlik için bireysel faaliyetlerde 40.000 (kırkbin), grup faaliyetlerinde 150.000 (yüzellibin) ABD Dolarını geçemez.
             (2) Mali yıl içinde yapılacak ödemeler toplamı, bireysel işletmeler için 150.000 (yüzellibin), grup faaliyetlerinde 750.000 (yediyüzellibin) ABD Dolarını geçemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Genel Hükümler
             Ödeme esasları
             MADDE 8 – (1) Bu Tebliğde belirtilen faaliyetlerin desteklerden yararlanabilmesi için, fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi zorunludur.
             (2) Tebliğ kapsamındaki desteklerden faydalanmak isteyen işletmelerin bireysel veya ilgili sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde grup olarak katılacakları turizm fuarı ya da gerçekleştirecekleri faaliyete ilişkin projeyi yurtdışından temin ettikleri döviz miktarına ilişkin belgeler ile birlikte fuar ya da faaliyetin başlamasından en az 3 ayöncesinde Bakanlığa sunmaları gerekmektedir.
             (3) Bakanlık söz konusu başvuruları inceleyerek, uygun gördüğü talepleri ilgili işletmeye/sektör meslek birliğinin/derneğinin öncülüğünde katılan gruba bildirir. Yıl içerisinde uygun görülen talep miktarları toplamı bu amaçla yılı bütçesine konacak ödenek miktarını geçemez.
             (4) a) İşletmelerce gerçekleştirilen faaliyetler sona erdikten sonra, gerçekleşen harcamalara ilişkin, 9 uncu maddede belirtilen belgeler, faaliyetin bitiş tarihini müteakip en geç 2 (iki) ay içerisinde hizmetin gerçekleştiği ülkede bulunan Bakanlık yurtdışı temsilciliğine intikal ettirilir. İlgili yurtdışı temsilciliğince gerekli incelemenin yapılmasınımüteakip uygun görülenlerin ödemesi Bakanlık yurtdışı temsilcilikleri tarafından işletmelere/ilgili sektör meslek birliğine/derneğine yapılır.
             b) Bakanlık yurtdışı temsilciliğinin bulunmadığı ülkelerde yapılan harcamalara ilişkin yurtdışı ödemeleri, faaliyetin yapıldığı ülkeye akredite olan Bakanlık yurtdışı temsilciliklerince yapılır.
             (5) a) İbraz edilen belgelerdeki giderler fatura tarihindeki TCMB çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak Bakanlık yurtdışı temsilciliğinin bulunduğu ülke parası cinsinden ödenir.
             b) Bakanlık yurtdışı temsilciliği tarafından ilgili yurtdışı temsilciliğinin bulunduğu ülke parası cinsinden yapılacak ödemelerle ilgili olarak; TCMB’nin her döviz cinsi için bir çapraz kur açıklamadığı durumlarda ödemeler ABD Doları veya Euro olarak Bakanlık yurtdışı temsilcilikleri tarafından işletmelere/ilgili sektör meslek birliğine/derneğine yapılır.
             İbraz Edilecek Belgeler
             MADDE 9 – (1) Harcamalara ilişkin faturalar, alt faturalar, ödemenin hak sahibine yapıldığına ilişkin banka belgeleri ve etkinliğin yapıldığını gösterir belgeler Bakanlığa ibraz edilmek zorundadır.
             Müeyyide
             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında katılımcılar tarafından yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının, katılımcının ülkemiz imajına zarar verdiğinin tespiti halinde geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise, ilgililer hakkında ayrıca gerekli takibat yapılır.
             Yetki
             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye, genelgeler çıkarmaya, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususlarıinceleyip sonuçlandırmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye Bakanlık yetkilidir.
             Yürürlük
             MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             Yürütme
             MADDE 13 – (1) Bu Tebliği Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


06-12-2010 16:51

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Bunları Okudunuz mu?
Diğer Haberler
Yorumlar