26.05.2019
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Haber Ara
Yazarlar

Gezinomi.com


UcakBileti.com Yurtiçi ve yurtdışı en ucuz uçak bileti seçenekleri ucakbileti.com adresinde.


Yazarlar - CÜNEYT ERTÜRK
1 Yorum | Yorumlar
KDV DÜZENLEMESİNDEN SONRA VERGİ İADESİ NASIL İŞLEYECEK?

Cüneyt Ertürk* 
                                        

Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu 3065 sayılı KDV Kanununun 28. Maddesi ile verilen yetkiye istinaden 30.12.2007 gün 26742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/13033 sayılı kararı ile mal ve hizmet teslimlerinde uygulanmakta olan KDV oranlarını yeniden belirlemiş ve yüzde 8 oranında KDV uygulanacak mal ve hizmetlere ilişkin II sayılı listenin (B) bölümüne 24.ve 25. Sıralar ekleyerek otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerini de yüzde 8 KDV listesine eklemişir.

Geceleme hizmeti veren otel, motel, tatil köyü gibi tesislerde, sadece oda hizmetinden yararlanmak mümkün olduğu gibi, yarım pansiyon, tam pansiyon, her şey dahil gibi çok çeşitli şekillerde kalmak ve hatta bu kalışlarda oda hizmetlerinden, kuru temizleme hizmetinden, bardan, spor salonundan yararlanmaya kadar çok çeşitli hizmetleri de almak mümkündür. Eğer bütün bu hizmetler konaklama tesisi tarafından geceleme hizmet bedelinin içerisinde sunuluyorsa, bir başka deyişle ayrıca fatura edilmiyorsa, yüzde 8 oranında Katma Değer Vergisi'ne tabi tutulacaktır. "Her şey dahil" hizmet veren turizm işletmelerinde de "her şey dahil" paket fiyat veriliyorsa, KDV oranı yüzde 8 olacaktır.

Buna karşılık konaklama hizmeti veren işletmelerin, gerek tesiste geceleyenlere ayrıca belgeye bağlayarak sundukları, gerekse geceleme yapmayan ve dışarıdan gelerek hizmet alanlara sundukları hizmetlerde KDV, genel oranı, yani yüzde 18 uygulanacaktır.

Bakanlar Kurulunca  vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yolu ile giderilemeyen KDV  tutarının, Bakanlar Kurulunca her yıl belirlenen tutarı (böyle bir belirleme yapılmamışsa VUK hükümleri uyarınca o yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle bulunan tutarı) aşan kısmı yılı içinde mahsuben, yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı ise izleyen yılda nakden veya mahsuben iade edilmektedir.

Bu kapsamdaki iade alacağının ait olduğu aylık dönemde mahsubunun talep edilmesi ihtiyaridir. İndirimli orana tabi işlemleri bulunan mükellefler hak kazandıkları iade tutarını ait olduğu vergilendirme dönemleri itibariyle talep edebilecekleri gibi cari yılın herhangi bir vergilendirme döneminde de toplu olarak mahsuba konu edebileceklerdir.Cari yılda herhangi bir vergilendirme döneminde söz konusu iade tutarını mahsuben talep etmeyen mükellefler ise izleyen yılda Yılı İçinde Mahsuben İade Edilemeyen Vergi olarak nakden veya mahsuben iadesini talep edebileceklerdir.

Ayrıca 24 ve 39 Seri  nolu KDV Genel Tebliğlerinde faaliyetleri  kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflerin ‘Amortismna Tabi İktisadi Kıymet (ATİK)’ler için ödedikleri vergilerin iadesinin de mümkün bulunduğu,iade hakkı doğuran işlemlerin KDV Kanununun 32. Maddesinde sayılan istisnalar ile değişik 29/2 nci maddesinde belirtilen temel gıda maddelerine ilişkin işlemler olduğu, bu işlemler dolayısı ile yüklenilen vergilerin indiriminin mümkün olmaması halinde mükellefe iade edilebileceği ,iade kapsamına alınan mal ve hizmet alışları yanında genel imal ve idare giderleri ve ATİK’ler için ödenen vergilerinde dahil olduğu ancak bir vergilendirme döneminde iade edilecek verginin , o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedele genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunan miktardan fazla olamayacağı belirtilmiştir.

24 ve 39 Seri  nolu KDV Genel Tebliğlerinde faaliyetleri  kısmen veya tamamen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan mükelleflerin ATİK’ler için ödedikleri vergilerin iadesinin de mümkün bulunduğu,iade hakkı doğuran işlemlerin KDV Kanununun 32. Maddesinde sayılan istisnalar ile değişik 29/2 nci maddesinde belirtilen temel gıda maddelerine ilişkin işlemler olduğu,bu işlemler dolayısı ile yüklenilen vergilerin indiriminin mümkün olmaması halinde mükellefe iade edilebileceği ,iade kapsamına alınan mal ve hizmet alışları yanında genel imal ve idare giderleri ve ATİK’ler için ödenen vergilerinde dahil olduğu ancak bir vergilendirme döneminde iade edilecek verginin , o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedele genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunan miktardan fazla olamayacağı belirtilmiştir.

24 Seri nolu KDV Genel Tebliğinin ‘Amortismna Tabi iktisadi Kıymetlerde İade Uygulaması /Vergiye tabi İşlemlerle İade hakkı doğuran işlemleri Birlikte Yapan Mükellefler Bakımından ‘başlıklı E/2 bölümünde ;

Bu kapsama giren mükellefler yüklendikleri vergilerin tamamını vergiye tabi faaliyetleri üzerinden hesaplanan vergilerden indireceklerdir.İndirimle giderilemeyen vergilerden bu mükelleflere ancak iade hakkı doğuran işlemlere isabet eden kısım iade edilebilecektir.Mükellefler mal ve hizmet alışları ile genel giderlere ait olan vergilerden her iki işlem grubuna ait kısmı ayırmak zorundadırlar.

Faaliyetleri kısmen iade hakkı doğuran işlemlerden oluşan bu kapsamdaki mükelleflerin amortismana tabi iktisadi kıymetlere ait vergilerin durumu aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

1-İktisadi kıymet,münhasıran vergiye tabi işlemlerde kullanıyorsa ,mükellefin söz konusu iktisadi kıymetin iktisabı sırasında yüklendiği vergilerin,iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklendiği vergiler kapsamında,iadesi mümkün değildir.

2-İktisadi kıymet münhasıran iade hakkı doğuran işlemlerde kullanılıyorsa,amortismana tabi iktisadi kıymet için ödenen vergiler de dahil olmak üzere iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerden bu işlemin yüzde18 ‘ine tekabul eden kısmı beyannamenin iade edilecek vergi kısmına yazılacaktır.İktisadi kıymete ait verginin indirilemeyen kısmı için gelecek dönemlerde aynı işleme devam edilecektir.

3-İktisadi kıymet vergiye tabi olan işlemler ile ortaklaşa kullanılıyorsa,amortismana tabi iktisadi kıymete ait olup indirimle giderilemeyen KDV yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde,istisna kapsamına giren işlemlere isabet eden KDV kadar iade konusu olacaktır.” denilmektedir.

76 Seri nolu KDV Genel Tebliğinde ise önceki genel tebliğlerde yer alan açıklamalara uyulmak kaydıyla indirimli oranda vergiye tabii işlemlerde genel imal ve idare giderleri ile ATİK’ler dolayısı ile yüklenilen vergiden bu işleme isabet eden tutarların iade hesabına dahil edileceği açıklanmıştır.

Ancak,19.07.2008 tarih 26941 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/13903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  II Sayılı Listenin B) Diğer Mal ve Hizmetler bölümünün 25.sırasında sayılan konaklama tesislerini işleten mükelleflerin 19.07.2008 tarihinden sonra indirimli oranda vergiye tabi konaklama hizmetleri işlemlerinden doğan iade edilecek vergilerin hesabında ATİK’ler dolayısı ile yüklendikleri vergilerden pay vermeleri imkanı ortadan kaldırılmıştır.

Bakanlar Kurulunun bu kararına karşı Otel İşletmeciliği yapan bir mükellef tarafından konu dava edilmiş olup Danıştay 4. Dairesinin 21.10.2009 tarih 2009/6371 Esas numaralı kararına göre 2008/13903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının konaklama tesisi işleten mükellefin indirimli orana tabi işlemlere ait iade hesabına amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısı ile yüklendikleri KDV’yi dahil edemeyeceklerine ilişkin hükmün yürütmesi Anayasa Mahkemesi karar verinceye kadar veya Anayasa Mahkemesi 5 ay içinde karar vermemesi halinde 5 ayın bitmesine müteakiben yeniden karar vermek üzere durdurulmuştur.Ayrıca kararın ikinci bölümünde bu olayın Anayasa’ya aykırılık kanısının ciddi olduğu kanısı ile konu ile ilgili olarak karar vermek üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi hükmüne varılmıştı.Nihayet beklenen karar çıktı ve Anayasa Mahkemesi 2010/11 esas sayılı kararı ile otel,motel,pansiyon,tatil köyü gibi konaklama tesisleri işletenlerin amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeni ile ödedikleri KDV’nin iade edilemeyeceğine dair düzenlemeyi iptal etti.

Buna göre;indirimli oranda vergiye tabi işlemlerle ilgili yüklenilen ve işlemlerin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yolu ile giderilemeyen iade edilecek verginin hesabında,mal ve hizmet alımlarının yanı sıra genel imal ve idare giderleri ile ATİK’ler dolayısı ile yüklenilen vergilerden bu işlemlere isabet eden oranda iade edilecek vergiye pay verilmek sureti ile iade konusu yapılması mümkün hale gelmiş olup hesaplama yapılırken ATİK ve genel imal ve idare giderlerine ilişkin olarak bir vergilendirme döneminde iade edilecek vergi o dönemde indirimli oranda vergiye tabi işlem bedeline genel vergi oranı(yüzde18)uygulanmak suretiyle bulunacak tutardan, indirimli oranda vergiye tabi malların teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergi düşüldükten sonra kalan miktardan fazla olamayacaktır.

Örnek: A firmasının indirimli orandaki satışları 100.000 TL, Diğer satışları 50.000 TL ise indirimli oranda satışların toplam satışlara oranı (100.000/150.000=0,66)Yüklenimim 0,66 sı indirimli orandan dolayı  yüklenilecektir. Ayrıca iade 100.000*yüzde18 =18.000 -8.000=10.000 Tl den fazla olamayacaktır.

*Ertürk Yeminli Mali Muşavirlik ve 
  Bağımız Denetim A.Ş.


24-11-2011 12:16

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
17-03-2012 20:03
KONAKLAMA FATURASI
sayın Cüneyt Ertürk C/IN 28.01.2012 -01.03.2012 C/OUT TARİHLERİ ARASINDA KONAKLAMA YAPAN GURUBUMUZ İÇİN OTEL FATURA DÜZENLEMEMİŞ OLUP 02.03.2012 TARİHİNDE VERGİ DENETİM VE KOORDİNASYON BÖLÜMÜNE İHBARDA BULUNDUK. FAKAT GURUP 01.03.2012 DE ÇIKIŞ YAPTIĞI HALDE FATURA 06.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE MALİYE EKİBİNİN OTELE GİTMESİ NETİCESİNDE DÜZENLENEBİLMİŞTİR.DÜZENLENEN FATURADA TUTANAĞA İSTİNADEN DÜZENLENDİĞİ BELİRTİLMEMİŞ OLUP YASAL SÜRENİN KUYLLANILDIĞI İFADE EDİLMİŞTİR. FAKAT HİZMET SUBAT DÖNEMİ İÇERİSİNDE OLDUĞUNDAN DOLAYI KENDİ FİRMAMIZIN KARŞI FİRMAYA SUBAT AYI İÇİNDE FATURA DÜZENLİYEREK GÖNDERMİŞTİR. BU DURUMDA 265000 TL TUTARINDA FATURA DÜZENLEDİĞİMİZ VE ALDIĞIMIZ FATURANIN MATR AYINDA DÜZENLENMESİNDEN DOLAYI HEM K.D.V. HEMDE GEÇİCİ GELİR VERGİSİ TAHAKKUK ETMİŞTİR ....BU DURUM İLE İLGİLİ TAVSİYELERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞMANIZI RİCA EDERİZ...
Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Bunları Okudunuz mu?
Diğer Haberler
Yorumlar