26.05.2019
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Haber Ara
Yazarlar

Gezinomi.com


UcakBileti.com Yurtiçi ve yurtdışı en ucuz uçak bileti seçenekleri ucakbileti.com adresinde.


Yazarlar - CÜNEYT ERTÜRK
YENİ TİCARET KANUNU VE TURİZME ETKİLERİ

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Turizm Sektörüne Etkileri


Getirdiği yenilikler çerçevesinde Yeni Türk Ticaret Kanunu ülkemizde, yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi, şirketlerimizde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, şeffaflığın ve hesap verebilirliğin sağlanması, bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması gibi alanlarda önemli gelişmeler sağlayacaktır. Yeni kanunun turizm sektörü açısından da son derece olumlu gelişmelere yol açacağı beklenmektedir.

Kanunun yürürlük tarihi 1 Temmuz 2012 olarak belirlenmiştir. Gerek Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar gerekse medyada yer alan haberlerden anlaşılacağı üzere yayımlanacak ikincil mevzuat ile birtakım düzenleme ve değişiklikler yapılacağı fakat kanunun yürürlük tarihinde herhangi bir erteleme olmayacağı beklenmektedir.

Türkiye’de önemli sektörlerin başında yer alan turizm sektörü yeni döneme uygun yapı ve sistemleri hızla oluşturmalı ve Türkiye ekonomisinde açılacak bu yeni sayfayı yakından takip etmelidir. Söz konusu yapı ve sistemleri yapamayan kuruluşların Temmuz 2012’den sonra birtakım güçlüklerle karşı karşıya kalacağı aşikârdır. Bu süreci takip eden ve iyi değerlendiren firmalar ise daha verimli bir ticaret ortamında faaliyet gösterecek ve dünyaya açılmaları kolaylaşacaktır.

Yeni TTK’nın geneline bakıldığında, teknolojik gelişmelerin büyük ölçüde dikkate alındığı görülmektedir. İnternetin günlük hayatın her alanına etkisi, internet üzerinde yapılan işlem sayısının artışı ve mesafeli sözleşmelerin ticari hayattaki artan önemi düşünülerek yapılan düzenleme ile hukuk güvenliğinin kanuni düzenlemelerle azami şekilde kurala bağlanması amaçlanmıştır.

Kanunun turizm sektörüne en önemli katkısı Türk turizm şirketlerine yatırım yapmak için bekleyen yabancı fon ve şirketleri harekete geçirecek olmasıdır. Bilindiği gibi yeni kanun ile internet sitesi kurma zorunluluğu getirilmiştir ve finansal tabloların da internet sitelerinde yayımlanması gerekli kılınmıştır. Söz konusu tablolarda, ihale ya da teklif vb özel bilgiler; diğer bir ifade ile ticari sırlar yer almayacaktır. İnternet sitesinde yer alacak bilgilerin neler olacağı yayımlanacak ikincil mevzuat ile açıklanacak olup, burada yer alacak bilgiler yasada menfaat sahipleri olarak nitelendirilen şahısların bilmesi gereken bilgileri kapsayacaktır. Bu bilgiler sayesinde herkes iş yaptığı firmaların güvenilir olup olmadığı ve buna benzer bilgilere kolayca sahip olabilecektir. Mevcut halka açık şirketlerin kamuoyuna hâlihazırda sunduğu bilgileri tüm şirketler açıklayacaktır. Bu da bir anlamda Türk şirketlerinin dünya ile aynı dili konuşacağı anlamına gelmektedir. Dış dinamiklere son derece bağlı olan turizm sektörünün Avrupa ve diğer ülkelerle entegrasyonu açısından oldukça olumlu bir gelişmedir.


Yeni TTK’nın geneli incelendiğinde denetimle ilgili hükümler başta olmak üzere birçok hükmün Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve muhasebe ilkelerinden etkilenerek hazırlandığı görülmektedir.

Özellikle, madde gerekçelerinde, muhasebenin temel ilkelerinden olan şeffaflık ve tutarlılık ilkelerine atıf yapıldığı görülmektedir. Buna göre bir ülkenin, sermaye ve kredi piyasalarının bir parçası olabilmesi, ülkenin yabancı sermayeyi çekebilmesi, rekabet piyasasında bir güç olarak yer alabilmesi ve pay senetlerini büyük borsalarda kote edebilmesi için tam şeffaflığa dayalı bir sistemi kabul etmesi gerekmektedir.

Bunun için de ortak dil olarak kabul edilen UFRS’nin mevcut kanuni düzenlemelerde yer alması gerekmektedir. Dolayısıyla, yeni düzenlemenin tümünde UFRS ve muhasebe ilkelerinin dikkate alınması, daha şeffaf şirket yapılarını yaratacak şirketlerin büyümesi aşamasında daha gerçekçi veriler verecek ve küresel piyasalarda entegrasyon anlamında kolaylık sağlayacaktır. Bu da birçok sektörde olduğu gibi turizm sektörü açısından son derece önemli bir adım olacaktır.

Yeni TTK’nın getirdiği bir diğer yenilik de kamuyu aydınlatma yükümlülüğüdür. Daha önce halka açık şirketlerin hukukunu düzenleyen Sermaye Piyasası Kanunu’nda (SPK)  uygulama alanı bulan kamuyu aydınlatma yükümlülüğü, kamuyu ilgilendiren şirket bilgi ve belgelerinin tam ve doğru olarak kamuya duyurulması ile ilgilidir.

Bu düzenleme, tam ve doğru bilgilendirmenin sağlanması amacıyla şirketin finansal tabloları ile şirketi temsilcileri ve yönetimi ile ilgili alınan kararların duyurulması ve bu sayede üçüncü kişilerin ticari hayatın baş aktörleri olan şirket tüzel kişileri hakkında bilgilendirilmesini içermektedir. Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü ile şirketler hesap verebilir bir yapıya kavuşmakta ve şeffaflık sağlanmaktadır. Şirketlere getirilen internet sitesi hazırlama zorunluluğa da  bu yükümlülüğün bir sonucudur. Şirketlerin uygun bir internet siteleri olması halinde, bu sitenin belirli bir kısmını bilgi toplumu hizmetine sunması gerekir. Şirketin yükümlülüğü, şirkete ilişkin finansal tablolar ile denetleme raporlarının yayımlanmasını ve tüm ilanların sitede yer almasını sağlamaktır.

Yeni TTK’da haksız rekabetin önlenmesi ile ilgili hükümler de yeniden ele alınmış ve haksız rekabetin önlenmesine ilişkin amaç ve ilkeler vurgulanmıştır. Hükme  göre, haksız rekabete ilişkin hükümlerin öngörülme amacı  bütün katılanların menfaati, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması şeklinde açıklanmaktadır.

Ayrıca düzenlemede, rakipler veya tedarikçilerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerde aykırı davranışlar ile ticari uygulamaların haksız ve hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 54 ve 55 no.lu maddelerinden anlaşıldığı üzere, dürüstlük kuralını ihlal ederek rekabeti bozucu sonuç doğuran eylemlerin kapsamlı bir şekilde düzenlenmiş olduğu ve bu yeni düzenlemenin rekabetin korunması ve gelişmesi açısından son derece olumlu sonuçlar doğuracağı ortadadır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’ndaki önemli değişikliklerden biri de ortaklar cari hesabının yasaklanması ve mevcutlarının da üç yılda ortadan kaldırılmasıdır. Burada amaç, şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin yakın akrabaları ile ticari ilişki içerisine girmesini yasaklamak değil, şirket malvarlığının kötüye kullanımını yasaklamaktır.  Bu da yurtdışı ile uyum sürecinde önemli bir değişikliktir; yurtdışında şirket patronların şirketten para çekmesi gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Söz konusu değişikliğin bir avantajı da, bilanço ile kredi alımını sağlamaktır. Basel III olarak adlandırılan yeni sermaye kurallarının amacı da budur. Turizm sektörü açısından da oldukça önem arz eden bir değişikliktir.

Sonuç olarak yapılan tüm eleştirilere rağmen Yeni Türk Ticaret Kanunu uzun vadede Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak önemli yenilikler ve değişiklikler sunmaktadır.  Firmaların hazırlık sürecini verimli bir şekilde takip etmeleri durumunda verimli bir ticaret ortamında faaliyet gösterecek ve dünyaya açılmaları kolaylaşacaktır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile getirilen kurumsal yönetim ilkeleri ile şirketler doğru zamanda doğru karar verebilme yeteneklerini artıracaktır. Bu da; şeffaf, adil ve hesap verebilir şirket kayıtlarının tutulmasından ve iç-dış denetimin doğru bir şekilde yapılmasını sağlamakla gerçekleştirilebilecektir.

 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Yönelik Genel Tarihler ve Özel Yürürlülük Tarihleri
 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Yönelik Genel Tarihler

· 13 Ocak 2011   Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun TBMM’de kabul ediliş tarihi
· 14 Şubat 2011  Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayımlanış tarihi
· 1 Temmuz 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu genel yürürlülük tarihi

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Yönelik Özel Yürürlülük Tarihleri 
· 1 Temmuz 2012 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren elektronik ortamda yönetim
kurulu ve genel kurul yapılması imkanlarından faydalanılması için gerekli esas sözleşme tadillerinin yapılması. (Kapalı şirketler için seçimlik)
· 14 Ağustos 2012 Esas Sözleşme hükümlerinin Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün
· 1 Ekim 2012 Tüzel kişi ortakların temsilcisi olan yönetim kurulu üyelerinin istifa
etmesi ve yeni atamaların yapılması için son gün
· 1 Ekim 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 8. Maddesi uyarınca sözleşmelerden bileşik faiz öngören hükümlerin çıkartılması için son gün
· 1 Ocak 2013  Konsolide ve solo finansal tablo hazırlanmasında ve ticari defterlerin
tutulmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nın (TMS/TFRS) uygulanmaya başlanması
· 14 Şubat 2013 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 201. Maddesinin 1. Fıkrasında öngörülmüş bulunan oy haklarının kullanılmasına ilişkin sınırlamaya dair hükmün yürürlüğe girmesi
· 1 Mart 2013 Bağımsız denetçinin atanması (Denetçinin anonim, limited vesermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin yetkili organı tarafından en geç 1 mart 2013 tarihine kadar atanması gerekmektedir.)
· 1 Temmuz 2013  Anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde bulunan nama yazılı payların devri ile ilgili kısıtlama ve özel düzenlemelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için son gün
· 1 Temmuz 2013 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren her sermaye şirketi bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen hususlara ayırmak zorundadır
· 14 Şubat 2014  Mevcut sermayelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen asgari sermayelere yükseltilmesi için son gün
· 14 Şubat 2014  Paylar üzerindeki oy hakkında aşan imtiyazların Yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi
· 1 Temmuz 2014  Bağlı şirketler nezdinde Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 202. Maddesi kapsamına giren kayıplar var ise hakim şirket tarafından denkleştirilmesi için son gün
· 1 Temmuz 2015  Pay sahibi ve ortakların şirkete karşı olan borçlarının nakdi ödeme yapılarak kapatılması için son gün.

 


13-03-2012 02:37

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Yazıya Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim yada Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Bunları Okudunuz mu?
Diğer Haberler
Yorumlar