• 30 Mart 2021 15:48
  • 0
  • 8 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Belediye belgeli tesis kalkıyor, tek yetkili bakanlık oluyor

Bu haberi dinleyin
30 Mart 2021 Belediye belgeli tesis kalkıyor, tek yetkili bakanlık oluyor

AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu ile AKP milletvekillerinin imzasını taşıyani Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, Kültür ve koruma ve gelişim bölgeleri ve merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler getirilecek.

İşletme belgesi zorunlu olacak 

Turizm sektöründe,i Teşvik Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür velığından yatırımı belgesi veya işletmesi belgesi alınması zorunluluğu getirilecek.

Buna göre artık belediye belgeli tesis olmayacak, belgelendirmede tek yetkili Kültür velığı olacak.

Belgeli yatırımların,lıkça belirlenen süreler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zorunlu olacak ancak bu sürelıkça uzatılabilecek.

Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içindelıktan işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

İptal edilebilecek

Bakanlık tarafından işletmesi belgesi iptal edilen konaklama işletmelerinin iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeniden işletmesi belgesi almaları zorunlu hale getirilecek.

Kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetler evi ve ordu evleri içinlıktan belgesi alınması zorunlu olmayacak.

Plajlar da belge alacak

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde işletmesi belgesi almak içinlığa başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde gidererek işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından işletmesi belgesi iptal edilen plaj işletmelerinin iptal işleminin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilecek.

Belge almayanın faaliyetine son verilecek 

Turizm işletmesi belgesi alamayan işletmelerin faaliyetlerine son verilecek

Belirtilen süreler içinde işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı,lıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından 1 içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Tahsisli kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesisler için tahsis koşulları uygulanacak.

Kapasite artıran bedel ödeyecek

Kültür velığınca, sektörünün kalkınmasını ve planlı ve kontrollü şekilde gelişimini sağlamak için sosyal ve teknik alt yapı hizmetlerinin karşılanması için kültür ve koruma ve gelişim bölgesi ve merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin tür veya kullanım kararı değişikliği ile kapasite artışı durumlarında yatırımcıdan sosyal, teknik ve benzeri altyapıya katılım payı istenecek.

Beş yıldızlı oteller kendi transferini yapabilecek

Beş yıldızlı oteller ve tatil köyleri; kendi müşterilerine motor hacmi 2900 cc ve üzeri binek olan, 3 yıl ve üzeri leasing dahil kendi öz malı araçlarıyla geliş gidiş noktaları ile tesis arasında transfer hizmeti sunabilecek. Bu şekilde transfer hizmeti sunulacak araç sayısı 5'i geçemeyecek. Bu faaliyet, seyahat acentası aracılığıyla gelen ve transfer sözleşmesi olan müşterilere sunulamayacak.

Lüks kampçılığın yasal altyapısı oluşturulacak

Kültür ve koruma ve gelişim bölgelerinde ve merkezlerinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu yararı doğrultusunda korunmasına veya kullanılmasına katkıda bulunacak ücretsiz girişli günübirlik tesis yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.

Lüks kampçılık türünün, yasal altyapısı oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak. Bu kapsamda Kıyı Kanunu'na uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve yönetim planı ile koşulları belirlenen, doğal çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri yapılması amacıyla kiralama yapılabilecek. Tesis kapsamında yapılacak her türlü ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun olarak yapılacak.

Kira sözleşmesi feshedilebilecek 

Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan velıktan işletmesi belgesi almayan tesisler işletmeye açılamayacak.lıktan işletmesi belgesi alınmasının ardından başka bir işleme gerek kalmaksızın 15 gün içinde bu tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilecek. Sözleşmelerinekırı olaraklığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira sözleşmeleri feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

Bakanlığın yetkisi artırılacak

Kültür velığının kültür ve koruma ve gelişim bölgeleri ve merkezleri içinde her ölçekteki planları yapma, yaptırma, resen onaylama ve tadil etme konusundaki yetkisine ilave olarak, bu bölge ve merkezlerle çakışan korunan alanlardaki planların Kültür velığı ile mutabakat sağlanarak Çevre ve Şehirciliklığınca yürütülmesi sağlanacak. Böylece bu alanlara ilişkin kurumlar arası yetki çakışması ve ihtilaf ortadan kaldırılarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak bürokratik işlemler azaltılmış, yetki çakışmasından kaynaklı yatırımcıların mağduriyeti giderilmiş ve yatırımların hızla planlanıp hayata geçirilmesi sağlanmış olacak.

Kamu taşınmazlarının amaçlı kullanılmak üzere Kültür velığına tahsisi süresi, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi için 2dan 3a çıkartılacak.

Belediye arazileri de tahsis edile bilecek

Kültür ve koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında kalan belediye, il özel idaresi ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ait taşınmazlar da yatırımcıların talebi, maliki idarenin uygun görüşüyle, tahsis bedeli maliki idareye ait olmak üzere Kültür velığı tarafından yatırımcılara tahsis edilebilecek.

Yabancı çalıştırılması kolaylaştırılacak

Turizm işletmesi belgeli işletmelerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlerlığınca verilen izinle yabancı personel çalıştırılabilecek.

Denizi araçlarında çalışmalarına müsaade edilecek yabancı zabit ve kaptanların Ulaştırma ve Altyapılığından yeterliliklerinin tanındığına dair belge almaları zorunlu olacak.

Denizi tesisleri işletmeciliği

Denizi tesisleri işletmeciliği yapılabilmesi için gerçek ve tüzel kişiler tarafından, Kültür velığından belge alınması zorunluluğu getirilecek.

Ulaştırma ve Altyapılığınca faaliyetine ilişkin ilk kez izin verilen denizi tesisleri işletmelerinin, bu izni aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Kültür velığından işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Kültür velığınca işletmesi belgesi iptal edilen denizi tesisi işletmelerinin, iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeniden belge almaları zorunluluğu getirilecek.

Sportif faaliyet işletmeciliği

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından amaçlı sportif faaliyet işletmeciliği ve ticari faaliyetine esas olarak Ulaştırma ve Altyapılığınca düzenlenen belgeleri haiz olmak kaydıyla, denizi araçları işletmeciliği yapılabilmesi için Kültür velığından belge alınması gerekli olacak.

Kültür velığından belgeli denizi araçları ile amaçlı sportif faaliyet işletmeleri,lıkça düzenlenecek yönetmelikte belirtilen amaçlar dışında faaliyette bulunamayacak.

İstanbul'da faaliyet gösteren ve ilgili idareler tarafından yolcu taşımacılığı yapmak için yetkilendirilen deniz araçları, Kültür velığınca belirlenecek şartları taşımaları şartıyla ve belirlenecek bedel üzerinden belge düzenlenmek suretiyle turistik gezi amaçlı kullanılabilecek. (AA)

Turizm merkezi tanımı 

"Turizm merkezleri", kültür ve koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte bu bölgelerin niteliğini taşıyan, hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar dahil Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkii ve sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen alanları tanımlayacak.

Kültür ve koruma ve gelişim bölgeleri ve merkezlerinin tespitinde; ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel değerleri ile potansiyeli dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümleri, merkezleri hakkında da uygulanacak.

Turizm yönetim birlikleri

Kültür velığınca uygun görülen kültür ve koruma ve gelişim bölgeleri veya merkezlerinde; alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, tanıtımının, kültür vee ilişkin sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin özel sektör iş birliği ile sağlanması amacıyla, ilgili yatırımcıların da katılımıyla hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasındalık yetkili olacak.