• 19 Temmuz 2021 01:04
  • 0
  • 9 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Turizmi Teşvik Kanunu kabul edildi, belediye belgeli artık yok

Bu haberi dinleyin
19 Temmuz 2021 Turizmi Teşvik Kanunu kabul edildi, belediye belgeli artık yok

Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanuna göre, Kültür velığınca uygun görülen kültür ve koruma ve gelişim bölgeleri veya merkezlerinde, özel sektör katılımıyla "turizm hizmetleri yönetim birlikleri" kurulacak.

"Turizm merkezleri", kültür ve koruma ve gelişim bölgeleri dışında kalmakla birlikte bu bölgelerin niteliğini taşıyan, hareketleri ve faaliyetleri açısından öncelikle geliştirilmesinde kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar dahil, Hazine taşınmazları ile tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde yeri, mevkisi ve sınırları, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve ilan edilen alanları tanımlayacak.

Kültür ve koruma ve gelişim bölgeleri ile merkezlerinin tespitine ilişkin yeni kriterler getirilecek. Buna göre ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel değerleri ile potansiyeli dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca kabul edilen yatırımlarda, devlet yardımları hakkında kararda kültür ve koruma ve gelişim bölgeleri için belirlenen istisna, muafiyet ve teşvik hükümleri, merkezleri hakkında da uygulanacak.

Kültür velığınca uygun görülen kültür ve koruma ve gelişim bölgelerinde, alanın bütüncül bir anlayışla korunmasının, geliştirilmesinin, sosyal ve teknik altyapının gerçekleştirilmesinin ve işletilmesinin özel sektör iş birliği ile sağlanması amacıylalık tarafından, adına tahsis yapılanların katılımıyla hizmetleri yönetim birlikleri kurulmasındalık yetkili olacak.

Konaklama ve plaj işletmelerinin belgelendirilmesi

Turizm sektöründe,i Teşvik Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür velığından yatırımı belgesi veya işletmesi belgesi alınması zorunluluğu getirilecek.

Belgeli yatırımların,lıkça belirlenen süreler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zorunlu olacak ancak bu sürelıkça uzatılabilecek.

Yetkili idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içindelıktan işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından işletmesi belgesi iptal edilen konaklama işletmelerinin iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeniden işletmesi belgesi almaları zorunlu hale getirilecek.

Kamu kurum veya kuruluşlarının misafirhaneleri, vilayetlerevi ve orduevleri içinlıktan belgesi alınması zorunlu olmayacak.

Konaklama içermeyen müstakil plaj işletmelerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almalarını takiben 7 gün içinde işletmesi belgesi almak içinlığa başvuru yapmaları ve başvuruyu takiben yapılacak denetim sonucunda varsa belirlenen eksikliklerini, tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde gidererek işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından işletmesi belgesi iptal edilen plaj işletmelerinin, iptal işleminin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde işletmesi belgesi almaları zorunluluğu getirilecek.

Belediye belgeli artık yok, herkeslık belgeli olacak

Belirtilen süreler içinde işletmesi belgesi alamayan konaklama ve plaj işletmeleri, işletmeye açılamayacak ve faaliyette bulunamayacak. Bu işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı,lıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından 1 içinde iptal edilecek ve faaliyetlerine son verilecek.

Tahsisli kamu taşınmazları üzerinde yer alan tesisler için tahsis koşulları uygulanacak.

Kültür velığınca, sektörünün kalkınmasını ve planlı ve kontrollü şekilde gelişimini sağlamak için sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin karşılanması için kültür ve koruma ve gelişim bölgesi ile merkezlerinde bulunan konaklama tesislerinin tür veya kullanım kararı değişikliği ile kapasite artışı durumlarında yatırımcıdan sosyal, teknik ve benzeri altyapıya katılım payı istenecek.

Lüks kampçılığın yasal altyapısı oluşturulacak

Kültür ve koruma ve gelişim bölgelerinde ve merkezlerinde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu yararı doğrultusunda korunmasına veya kullanılmasına katkıda bulunacak, ücretsiz girişli günübirlik tesis yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.

Lüks kampçılık türünün yasal altyapısı oluşturulacak ve kontrollü gelişimi sağlanacak. Bu kapsamda Kıyı Kanunu'na uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve yönetim planı ile koşulları belirlenen, doğal çevre ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik tedbirleri alınan iyi donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan geçici lüks çadır tesisleri yapılması amacıyla kiralama yapılabilecek. Tesis kapsamında yapılacak her türlü ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, çevre dostu çadır malzemesi kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun yapılacak.

Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve işletmesi belgesi almayan tesisler işletmeye açılamayacak.

Bakanlıktan işletmesi belgesi alınmasının ardından başka bir işleme gerek kalmaksızın 15 gün içinde bu tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilecek. Sözleşmelerinekırı olaraklığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira sözleşmeleri feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

Kamu taşınmazlarınınlığa tahsisi süresi uzatılıyor

Kamu taşınmazlarının amaçlı kullanılmak üzere Kültür velığına tahsisi süresi, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi için 2dan 3a çıkarılacak.

Mera, yaylak ve kışlaklar; ot bedeli taşınmazın yatırımcıya tahsisi aşamasında yatırımcı tarafından karşılanmak kaydıyla, Mera Kanunu hükümlerine göre tahsis amacı değiştirilerek, sadece amaçlı kullanılacağına ilişkin şerhli olarak Hazine adına tapuya tescil edilecek ve tescili müteakip Kültür velığına tahsis edilecek.

Kültür ve koruma ve gelişim bölgeleri ve merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerlerde, ilgililıkça belirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan veya konaklama tesisi yapılması uygun görülen alanları yatırımcılara tahsis etmeye sadece Kültür velığı yetkili olacak. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesi amacıyla yapılacak kiralamalar hariç, ilgili kurumlarca konaklama içeren tesis yapılması amacıyla kiralama veya tahsis yapılamayacak, izin verilemeyecek.

Kültür ve koruma ve gelişim bölgeleri ve merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapılığınca uygun görülen yat limanlarının yapılması amacıyla yatırımcılara taşınmaz tahsis etmeye Kültür velığı yetkili olacak.

Belgeli yatırım ve işletmelerin amaçlı kullanımının devamı kaydıyla tümünün devredilmesi veya kiraya verilmesi durumunda, devir veya kiralama öncesinde Kültür velığına bilgi verilmesi zorunlu olacak. Tahsisli kamu taşınmazında yer alan belgeye konu tesisler için tahsis koşullarırıca uygulanacak.

Belgeli işletmeler, ülkeinin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak verileri belirlenen sürelerdelığa bildirmekle yükümlü olacak.

Belgeli yatırım ve işletmelerin,lıkça istenilen bilgi ve belgeleri, verilen süre içerisinde sağlamak konusunda yükümlülüğü bulunacak.

Kültür velığı, göreviyle ilgili işlemlerin tebliği için gerçek ve tüzel kişilere elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu getirmeye ve bu adresin alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınacak.

Belgeli işletmeler Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun'a göre payının ödenmesine ilişkin belgeyi 15 gün içerisindelıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ibraz etmekle yükümlü olacak. Bu belgelerin tesis mahallinde yapılacak denetimlerde de ibrazı zorunlu olacak.

Denizi tesisleri işletmeciliği

Gerçek ve tüzel kişiler, Kültür velığından belge almak koşuluyla denizi tesisleri işletmeciliği yapabilecekler.

Ulaştırma ve Altyapılığı tarafından faaliyetine ilişkin ilk defa izin verilen denizi tesisleri işletmelerinin, bu izni aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içindelıktan işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından işletmesi belgesi iptal edilen denizi tesisi işletmelerinin, iptal kararının tebliğ tarihinden itibaren 1 yıl içinde yeniden belge almaları zorunlu olacak.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından, amaçlı sportif faaliyet işletmeciliğine ve ticari faaliyetine esas olarak Ulaştırma ve Altyapılığınca düzenlenmiş belgeleri haiz olmak kaydıyla denizi araçları işletmeciliği yapılabilmesi içinlıktan belge alınması gerekli olacak.

Bakanlıktan belgeli denizi araçları ile amaçlı sportif faaliyet işletmeleri,lıkça düzenlenecek yönetmelikte belirtilen amaçlar dışında faaliyette bulunamayacaklar.

İstanbul'da faaliyet gösteren ve ilgili idareler tarafından yolcu taşımacılığı yapmak üzere yetkilendirilen deniz araçları,lıkça belirlenecek şartları taşımaları kaydıyla ve belirlenecek bedel üzerinden belge düzenlenmek suretiyle turistik gezi amaçlı kullanılabilecek.