26.06.2019
Kullanıcı Adı:   Şifre:   Beni Hatırla

Yeni Üye  |  Şifremi Unuttum

Haber Detayı
TURİZM TEŞVİK YASASI TASARISI 2634'TE NELERİ NASIL DEĞİŞTİRECEK
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un Meclis Başkanlığına sundukları 'Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' ile yatırımların hızlandırılması ve bürokrasinin azaltılmasının amaçlandığını söylüyor. İşte yapılmak istenen değişiklikler...

 

 
AKP, Turizm ile ilgili çeşitli düzenlmelere öneren yasa taslağını Melcis Başkanlığına verdi.
 
Yasa değişiklik önerisi ile ilgili bilgi veren AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ‘Turizm Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin 12 maddeden oluştuğunu belirterek,  yatırımların hızlandırılması ve bürokrasinin azaltılmasının amaçlandığını söylüyor. 
 
"Turizm bizim çok önemsediğimiz bir alan” diyen Muş şunları söylüyor:
 
“Cari açığın kapatılması, Türkiye'ye döviz kazandırılması konusunda önemli sektörlerimizden biri. Turizm sektörü, dünyada da söz sahibi olduğumuz bir sektör. 
 
Bu Alana daha fazla yatırım çekmeye ve gelen yatırımcının bürokrasi içindeki işlerinin hızlandırılmasına yönelik bir düzenleme yapılması amaçlanıyor.”
 
İşte AKP’nin madde madde  2634 sayılı yasada yapılması önerilen  değişiklikler.
 
2634 Sayılı Kanun Tasarı
   
Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının  
(l) bendi  
   
“Sınıflandırma: Turizm işletme belgeli tesislerin asgari  nitelikler,  kapasite,  fizikî  özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelinin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerinin, iki Bakanlık kontrolörü ile bir sektör temsilcisinin, sektör temsilcisinin bulunamadığı hallerde üç Bakanlık kontrolörünün yer aldığı Sınıflandırma Komisyonunca değerlendirilerek sınıfının Bakanlıkça belirlenmesini, ifade eder.”  
   
   
   
  “üç   Bakanlık   kontrolörünün”   ibaresi   “iki   Bakanlık kontrolörünün” şeklinde değiştirilmiştir.
   
  Fıkraya  (l)  bendinden  sonra  gelmek  üzere  aşağıdaki bent eklenmiştir:
   
  “m) Personel lojman alanı: Bakanlık tarafından turizm tesisi yapılmak amacıyla yatırımcılara tahsis edilen taşınmazların üzerinde yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin sadece konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla; yardımcı   hizmet   ünitelerinin   gerçekleştirilmesi   için
   
   
Kanunun 3’üncü maddesinin birinci fıkrası  
   
   
   
  tahsis  edilen,  turizm  tesisi  için  tahsis  edilen  alanın
dışında  kalan  ve  bu  alana  bitişik  olmayan,  denize cephesi bulunmayan ve imar planlarında bu amaçla ayrılan turizm tesis hizmet alanlarını,”
   
Kanunun 8’inci maddesinin (A) fıkrası  
  İbare, “Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde bulunan, Bakanlık tarafından turizm  amaçlı  değerlendirilmesinde  yarar  görülen  ve ilgili Bakanlığa bildirilen taşınmazlardan;” şeklinde düzenlenmiştir.
“Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde Bakanlığın talebi üzerine, imar planları yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki taşınmaz mallardan;”  
   
   
  İbare, “Kamu hizmetlerinde kullanılanlar ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilenler hariç, Hazinenin özel mülkiyetinde  bulunan  taşınmazlardan  Çevre  ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenler iki ay içerisinde tahsis edilir, bu süre içinde tahsisin yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi halinde tahsis yapılmış sayılır. Tapuya tecili mümkün olan Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yerler ile kapanan yollar ve yol fazlaları ise talep tarihinden başlayarak en geç bir   ay   içinde   Hazine   adına   tescil   edilir   ve   tescili müteakip Bakanlığa aynı usulle tahsis yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.
   
   
Kanunun  8’inci  maddesinin  (A)  fıkrasının  (1)  
numaralı bendi  
   
“Hazineye ait olan yerler Maliye Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilir. Hazine adına tescili yapılmamış Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle, kapanan yollar ve yol fazlalarının resen tescili, talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içinde tamamlanır.”  
   
   
Kanunun  8’inci  maddesinin  (A)  fıkrasının  (1) “…yerler de Tarım ve Orman Bakanlığınca, bu fıkrada belirtilen usulle Bakanlığa tahsis edilir.” şeklinde değiştirilmiştir.
numaralı bendi  
   
   
   
“…yerler talep tarihinden başlayarak en geç bir ay içerisinde Çevre ve Orman Bakanlığınca, Bakanlığa tahsis edilir.”  
   
  Maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
   
  “M. Personel lojman alanları; tahsise ilişkin diğer hususların sağlanması şartı ile Bakanlık tarafından aynı bölgede adına kamu taşınmazı tahsis edilen yatırımcılara, ana tahsisin süresiyle eş zamanlı olacak şekilde  ilanlı  olarak  sosyal  ve  teknik  alt  yapı hizmetlerine katılım payı alınması şartıyla tahsis edilebilir. Tahsis edilen bu alanlar, amacı dışında kullanılamaz ve ana tahsisten ayrı olarak devredilemez, üzerinde  inşa  edilen  bina  ve  tesislerin  asli  unsuru üçüncü kişilere kiralanamaz veya işletme hakkı devredilemez. Bu koşullara uyulmaması halinde, bu alanların   tahsisi   iptal   edilir.   Bu   alanlar   üzerinde bağımsız ve sürekli nitelikte olmayan irtifak hakkı tesis edilir. Daha önce adına personel lojman alanı tahsisi yapılanlara aynı ana tahsise bağlı olarak yeniden tahsis yapılmaz.”
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Kanunun 8’inci maddesi  
   
   
   
Kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının  
(a) bendi  
   
Kültür  ve turizm  koruma  ve  gelişim  bölgeleri  ve turizm merkezlerinin yol, su, kanalizasyon, elektrik ve   telekomünikasyon   gibi   altyapı   ihtiyaçlarının ilgili kamu kuruluşlarınca öncelikle tamamlanması zorunludur. “kanalizasyon” ibaresinden sonra gelmek üzere “atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi,” ibaresi eklenmiştir.
   
   
   
   
  Fıkraya (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (b) bendi buna göre teselsül ettirilmiştir:
  “b) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içinde ve bu bölge ve merkezlere  hizmet  verecek  alanlarda,  turizmin gelişmesi amacıyla yol, su, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi, katı atık bertaraf tesisi gibi altyapı yatırımları Bakanlıkça yapılabilir, yaptırılabilir, bu amaçla ödenek aktarılabilir, (a) bendi kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılanlar devralınabilir, bu tesisler Bakanlıkça işletilebilir ve işlettirilebilir.”
   
   
   
 
 
Kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası  
   
Mevcut (b) bendi şu şekildedir:  
“b) Bakanlığın uygun görüşü alınmadan kamu kuruluşlarınca  turizm  işletmeciliği  amaçlı yatırımlar programlanamaz.”  
   
Kanunun 27’nci maddesinin üçüncü fıkrası  
   
“Türk Bayrağı çekemeyen deniz turizmi araçlarına,  
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü maddesine bağlı kalmaksızın, Türk Bayrağı çekilmesine izin vermeye Bakanlık yetkilidir.” Fıkra, yürürlükten kaldırılmıştır.
   
Kanunun 29’uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları  
   
“Türk ve yabancı bayraklı yatlar, gezi, spor ve eğlence   amacıyla   kullanılmak   üzere   Türk   ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilebilir. Bu şekilde   kiralanan   yatların   kiracıları   tarafından ticarî amaçla kullanımı yasaktır.  
Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanılması yolcu taşımacılığı sayılmaz.”  
   
  “Türk  ve  yabancı  bayraklı”  ibareleri  “Türk  bayraklı”
  şeklinde değiştirilmiştir.
   
   
   
   
Kanunun 31’inci maddesinin birinci fıkrasının  
(a) bendi  
   
“a)  Bu  Kanuna  ve  bu  Kanunun  uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde gösterilen koşullara uymayan belgeli yatırım ve işletmelere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki maddelerde belirtilen cezalar uygulanır.” “Belgeli yatırım ve işletmelere” ifadesi “belgeli yatırım, işletme ve deniz turizmi araçlarının belge sahiplerine” şeklinde değiştirilmiştir.
   
  Madde, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 
 
  “Belge    sahibine,    aşağıdaki    belirtilen    durumlarda
  Bakanlıkça uyarma cezası verilir:
  a)            Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti.
  b)            Tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması.
  c)            Tesis  tür  ve  sınıfının  yazı,  reklam,  afiş,
Kanunun 32’nci maddesi broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması.
  Birinci fıkranın (a) veya (b) bentlerinde belirtilen durumlarda, uyarma cezasıyla birlikte eksikliğin niteliği ve tesisin bulunduğu bölge dikkate alınarak eksikliğin giderilmesi için altı ayı geçmemek üzere süre verilir.
“Turizm    yatırım    ve    işletmelerinin    idare    ve işletilmelerinde    görülecek    kusur,    aksaklık    ve eksiklikler   için,   belge   sahibine   denetimi   yapan elemanlar veya Bakanlıkça uyarma cezası verilir. (Ek fıkra: 23/1/2008-5728/381 md.) Bu Kanuna göre verilecek uyarma cezaları kesindir.” Bu Kanuna göre verilecek uyarma cezaları kesindir.”
   
Kanunun 33’üncü maddesi  
  Madde, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Belge sahibine, ilgili diğer Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen durumlarda ve miktarlarda idarî para cezası uygulanır:  
  “Belge   sahibine,   aşağıda   belirtilen   durumlarda   ve miktarlarda idarî para cezası uygulanır:

 


17-05-2019 01:27

(Paylaşmak için önce 'Beğen'i tıklayınız.)
 
Kullanıcı Yorumları
Bu habere henüz yorum yapılmamıştır.

Habere Yorum Gönder
Başlık:
 
İsim (ya da) Rumuz:
 
E-Posta:
     
Yorum:
 
Bunları Okudunuz mu?
Diğer Haberler
Yorumlar