• 21 Ocak 2018 12:00
  • 0
  • 28 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

'tatil için kamu çalışanlarına sağlanan olanaklar özel sektöre de sağlansın'

Bu yazıyı dinleyin
İzzettin Yurtsever 21 Ocak 2018 'tatil için kamu çalışanlarına sağlanan olanaklar özel sektöre de sağlansın'

 

 
İç turizmi canlandıracak için ve her iki sektör çalışanlarınına tanınan anayasal haklarına eşit bir şekilde kullanılması için yapılacak tatil karşılığında belirleen  özel tarife fiyatlarının çalışana işyeri tarafından geri ödeme yapılması önerisi
 
“İç pazarı canlandırmak ve çalışanların kurum dışındaki yerli ve yabancılarla birlikte daha konforlu tatil yapma seçeneğini de sunmak adına kamu kurumu memurlarına özelleştirilmekte olan ve yetersiz sayıdaki dinlenme tesislerinde boş yer olmadığı dönemlerde özel sektör konaklama tesislerinde kalacak kamu personeline yasal tatil süresi kadar kamu dinlenme tesislerindeki tam pansiyon tatil bedeli geri ödemesi yapılmalıdır.
 
Kamu personeline bazı otellerde özel indirim yapan acente ve oteller üyesi oldukları meslek örgütleri ile işbirliği yaparak bu proje gerçekleşirse indirimin hem kamu hem de özel sektör çalışanlarına mümkün oldukça tüm tesislerde uygulanması sağlanmalıdır.
 
Kamu personeline verilen bu tatil hakkı ve belirlenen fiyatlar üzerinden, fırsat eşitliği ilkesi esas alınarak imtiyazlı durumdaki kamu sektörünün büyük avantaj ve istikrarına oranla toplumda daha az güven duyulan ancak sayısal olarak çok daha fazla olan özel sektör çalışanlarına da işyerleri tarafından yıllık izin süresinde özel sektör konaklama tesislerinde tatil yapmaları halinde fatura karşılığı geri ödeme yapmaları yasallaştırılmalıdır.”
 
Özel sektör çalışanlarına mevcut uygulama ve kamu sektörüne tanınan ayrıcalıklı haklar ve avantajlar nedeniyle kendilerine üvey evlat muamelesi yapılmasına son verilmelidir.
Anayasamızda çalışma ve dinlenme hakkı herkese verilmiş iken kamudan daha zor şartlara ve belirsizliğe sahip olduğundan tercih edilmeyip zorunlu olarak öze sektörde çalışanlar eşitlik ilkesine aykırı olarak bu haktan mahrum tutulmamalıdır.
 
Bu öneri yasallaşırsa otellerin de sektör çalışanlarına destek olarak uygulayacakları özel indirimli konaklama fiyatlarından tatil yapan kamu ve özel sektör çalışanları daha konforlu tatil yapmakla birlikte tesislerimizin dolulukları artacak ve yıllık izinlerin yıla yayılması sonucu otellerin 12 açık açık kalmasına ve kalifiye elemanların kalıcı istihdamına da katkıda bulunmuş olunacaktır.
 
Türkiye’de Otellerde tatil yapan yerli sayısı 7 milyonu geçmiş durumdadır.Yurt dışında tatil yapan yerli sayısı 10 milyona ulaşmıştır. Ülkede seyahat yapan eş, dostta kalan yerli sayısı da 3 milyon civarındadır. Toplam 20 milyon kişi yani nüfusun ¼ ü tatil seyahat yapmaktadır. Yıllara göre kişi başı gelirinde artış, nüfus artışı, ulaşım imkanlarının gelişmesi ve ucuzlaması, ulaşım süresinin kısalması ve konaklama tesisi artışı, konaklama fiyatlarının nispi olarak düşmesi ile tatil sayısı da artmakta ve genel olarak tatil sayısı ve konaklama gece sayısında da artışlar  beklenmektedir.
 
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi azalarak 3 milyon 287 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile %10,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık azalış ile %12,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,9 puanlık azalış ile %19,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,5 puanlık azalış ile %10,5 olarak gerçekleşti.  
 
İstihdam oranı %47,6 oldu .İşgücüne katılma oranı %53,1 olarak gerçekleşti. 5 milyona yakın çalışanımız asgari ücretlidir.
 
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 378 bin kişi artarak 28 milyon 645 bin kişi, istihdam oranı ise 1,4 puanlık artış ile %47,6 oldu.
 
Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 229 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 148 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,3’ü tarım, %19,1’i sanayi, %7,6’sı inşaat, %54’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,3 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 0,4 puan arttı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.
 
İşgücü 2017 yılı Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 18 bin kişi artarak 31 milyon 932 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,7 puan artarak %53,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla %72,4, kadınlarda ise 1,1 puanlık artışla %34,2 olarak gerçekleşti.
 
Kamu Sektörü Çalışanlarına Kamu Sosyal Tesislerinde Belirlenen Özel Ücret Tarifesi
 
Kamuya ait sosyal tesislerden yararlanan kamu çalışanlarına uygulanacak 2018 yılı cüzi fiyat listesi Resmi Gazete’de yayınlandı.
Memurlar için dinlenme tesislerinde kişi başı ücretler şöyle;
Yemek bedeli 14 – 21.-TL , Konaklama bedeli 6-10,5.-TL , Hamam-sauna ve kaplıca hizmeti 13.-TL , Odada Klima 5.-TL , Buzdolabı ve Tv olan odada 3,5.-TL
 
Tebliğ ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankalarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar düzenlendi.
 
Hükümet Kamu Sektörü Sosyal Tesislerini verimsizlik gerekçesi ile Özelleştirme Kararı aldı 
Kökeni Rusya’ya dayanan ve devlet çalışanlarının dinlenme, eğitim gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Cumhuriyetin kuruluş yıllarında açılmaya başlanan kamu tesislerinin sayılarının 300 den fazla olduğu tahmin edilmekte ve öğretmen evleri dahil 400 bine yakın kamu yatağının bugün 200 milyar dolar tutarından bir yatırım kıymetine sahip olduğu öne sürülmektedir.
 
TBMM kamuya ait kamp, misafirhane ve tatil köyü gibi tesislerin özelleştirilmesine olanak veren 'Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nı kabul etti.
Kanuna göre, halka açık olmayan kurum ve kuruluşlara ait taşınır ve taşınmazlar ile kullanma, yararlanma, işletme ve sair haklar gibi maddi olmayan varlıklara ilişkin, alım, satım, geri alım, kiraya verme, geri kiralama, bedelli veya bedelsiz devir ve benzeri işlemleri tesis etmeye ve bu işlemleri aynı usule tabi olarak yapmak üzere varlık kiralama şirketleri kurmaya veya kurmak üzere kamu sermayeli kurumları görevlendirmeye bakan yetkili olacaktır.
 
Mahalli idareler hariç olmak üzere genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, döner sermayelerin, fonların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç özel kanunla kurulmuş diğer kamu idarelerinin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müesseselerinin ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar ve şirketlerin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan tatil köyü, termal tesis, eğitim ve dinlenme kampları, eğitim, dinlenme ve spor tesisleri, misafirhane ve diğer sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması amacıyla, bu tesislerin maliklerinin kendilerince, Bakanlıkça, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca; değerlendirme işlemini yapacak idarenin mevzuatına göre ve bu mevzuatta belirtilen usullere göre satılmak, kat ve arsa karşılığı inşaat yaptırılmak, üzerlerinde sınırlı ayni hak tesis edilmek suretiyle veya diğer yöntemlerle değerlendirilmesine, değerlendirmenin hangi idare tarafından ve hangi yöntemle yapılacağına, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca karar verilebilecektir.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yassıada ve Sivriada'da, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına veya üst kuruluşlarına doğrudan sözleşme yapma suretiyle kültürel ve turizm amaçlı yatırım ve hizmetler yaptırabilecektir.
 
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya üst kuruluşları, yatırım ve hizmetleri kendileri yapabileceği gibi başka şirketler vasıtasıyla da yapabilecek. Daha önce yap-işlet-devret projesi üstlenmiş şirketler de bu kapsamda yeni bir proje yüklenebilecek. Yassıada ve Sivriada'da yapılacak planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemeler, Kıyı Kanunu hükümlerine ve diğer mevzuatta yer alan kısıtlama ve prosedürlere tabi olmayacaktır.
 
Turizmciler Kamu Tesisleri ile rekabet edememekten ve Kamu Tesislerinin yük olmasından dolayı tepki gösteriyorlar 
Bir taraftan  kamu çalışanları olmak üzere pek çok kişinin tatil planı bir kamu tesisinde düşük ücretle tatil yapmak diğer taraftan Otel odalarını dolduramayan ve rekabette zorlanan turizmciler de bu duruma tepki gösteriyor.
 
Kamu tesislerine ucuzluğundan dolayı yoğun ilgi özel turizm tesislerini ise zor durumda bırakıyor. Turizmciler rasyonel yönetilmeyen ve denetlenmeyen sahil şeridinde bazılarının çok özel lokasyonda atıl vaziyette duran kamu tesislerinin özelleştirilmesi ile tesislerin yenileneceğini öne sürerek, parası vatandaşın cebinden çıkan vergilerle karşılanan ve zararına işletilen bu tesislerin özel sektöre rakip olduğundan kamu tesislerinin özelleştirilerek ekonomiye kazandırılması gerektiğini dile getiriyorlar. 
 
Kamu tesislerinde belirli bir servis ve kalite standartı olmamakla birlikte bazıları sosyal aktivite ve fasiliteleriile, yiyecek içecek servisi, personeli, tesisin kalitesi ve lokasyonu ile daha iyi konumdadır. 
 
Kamu Sosyal tesislerinin işletilmesine ilişkin tebliğinde ‘sosyal tesislerin, işletmeye açık olmadığı veya kapasite kullanım oranının düşük olduğu dönemlerde tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkânları araştırılarak uygulamaya bu yönde ağırlık verilir.’’ denmektedir.
 
Emekçiler Kamu Sosyal Tesisleri Yağmalanıyor diye Özelleştirmeye karşı tepki gösteriyor
 
Devletin kamu sosyal tesislerini özelleştirme kararı sonucunda emekliler ve kamu sektörü çalışanları tarafından Sosyal tesislerin emekçilere değil, yağmaya açılıyor, yeni bir rant ve yapılaşma saldırısı yapılıyor diye tepki gösterileri de yapılmaktadır.
 
 
TÜRKİYE’DE KAMU VE  ÖZEL SEKTÖR KARŞILAŞTIRMALARI
 
Türkiye’de Hizmet İşletmelerinde çalışan kamu ve özel sektör çalışanlarının iş tatmini karşılaştırmasına göre benzer örgütsel konumlarda çalışan kamu personeli özel sektör personeline oranla daha çok tatmin elde edildiği araştırma sonucunda tespit edilmiştir. Cinsiyet ve çalışma saatleri ile düzeni iş tatmininde etkili olan iki faktör olarak görülmektedir.
Türkiye’de Kamu ve Özel Sektör ücret farklılıkları;
Türkiye’de kamu ve özel sektörde çalışan kadın ve erkek gelir dağılımına baktığımızda en çok ücret sıralaması şöyledir; 1-kamuda erkek, 2 – kamuda kadın, 3-özel sektörde erkek, 4-özel sektörde kadın  
Kamu ve özel sektör yöneticileri arasındaki davranışsal çalışma koşulları ve kişilik farklılıklarının belirlenmesine yönelik yapılan araştırmada;
1- Demografik özelliklere göre kamuda daha ziyade orta yaş üzeri insanların üst düzey yönetici olduğu, kamu yöneticilerinin eğitim düzeylerinin daha yüksek olduğu ve daha uzun süre yöneticilik yaptıkları belirlenmiştir.
2- Kamu sektörü yöneticilerinin daha az yetki kullandığı, daha az insiyatif kullandığı, çalışanlar arasında daha az çatışmanın olduğu, beşeri ilişkilerin daha gelişmiş olduğu, takım ruhunun daha iyi seviyede olduğu belirlenmiştir.
3- Özel sektörde çatışmalar ve stres daha yoğundur,takım ruhu yetersizdir. Özel sektör yöneticileri kamuda çalışmanın daha kolay olduğunu düşünmektedirler.
4- Kamu ve özel sektör yöneticilerinin kişilikleri arasında sektörel ve çalışma koşullarından kaynaklanmayan farklılıkları bulunmaktadır. Ancak içe dönüklük-dışa dönüklük, risk alma, ataklık, kendini ifade etme ve sorumluluk alma konusunda özel sektör yöneticilerinin ister istemez daha aktif görünüm sağlamaya çalıştıkları gözlemlenmiştir.
 
TÜRKİYE’DE ÖZEL SEKTÖRÜN KAMU  SEKTÖRÜNÜN GERİSİNDE KALMASININ NEDENLERİ
 
* Özel sektörde çalışan daha fazla mesai ve eforsarfetmektedir.
 
* Bayramlarda, özel günlerde kamu sektörü tatil yaparken, özel sektör çalışabilmektedir.
 
* Özel sektörde  maaşlar daha az olup, sigortasız da çalıştırılabilinir.
 
* Özel sektörde sigorta primleri genellikle brüt maaşından daha az gösterilir.
 
* Özel sektörde mesaiye kalmak olağandır. Kamu sektöründe çok nadiren mesaiye kalınsa karşılığını tam alırlar.
 
* Özel sektör çalışanı evine gittiğinde bile maillere ve telefonlara cevap vermek durumundadır.
 
* Toplu taşıma araçlarında indirimleri yoktur.
 
* İşyerinde bir haksızlığa karşı tepki gösterseler işten çıkarılmaları olasılık dahilindedir.
 
* İşyerinde kamu sektörüne nazaran daha yüksek oranda mobbing uygulamasına maruz kalınır.Mobbingşikayetlerinin %69’u özel sektörden, %31 i kamu sektöründen gelmiştir.
 
* Maaşlar düzenli hesabına yatmaz, gecikmeler çoğunlukla olur.
 
* Yemek molaları kısadır.Sigara içmeleri, yorgunlukları, moral bozuklukları göze batar.
 
* Uyku ve aile düzenini bozan vardiyalı çalışmak durumunda kalırlar.
 
* Hasta olduklarında rapor almaları bile işyerinde sıkıntı yaratır. İşlerinin her zaman başında olmaları beklenir.
 
* Çalışma alanından belirli süre uzaklaşmaları, başka yerlerde olmaları rahatsızlık yaratır. İşi savıştırma ve kaytarma ile suçlanabilirler.
 
* Kamu sektöründe bir kişinin yaptığının üzerinde iş üretmek durumundadırlar.
 
* Haftalık ve yıllık izinlerini istedikleri gün ve zamanda kullanamazlar. 
 
* İşte hata yapmaları, işi yavaşa almaları kabul edilemez.
 
* Kıdem tazminatını alamamaktan korkarlar.
 
* Fiziksel ve zihinsel verimlilikleri düştüğünde çıkarılma korkusu yaşarlar.
 
* Emekli olmak onlar için bitmek bilmeyen tatlı bir hayal olur.
 
* Üstlerine ve patronlarına yalakalık yapmak durumunda olduklarını düşünmek durumunda kalırlar.
 
* Üstleri ve patronları ile sportif, sosyal, siyasi ve dini tartışmalardan çekinirler.
 
* Üstleri ve patronlarına çarpılmaktan korkarlar.
 
* Özel sektör çalışanları yaşamak için çalışmak yerine çoğunlukla çalışmak için yaşadıklarını düşünürler.
 
* Özel sektör çalışanları kamu sektörü çalışanından daha mutsuzdur ve gelecek kaygısını sürekli yaşar.
 
* Üstleri ve patronlarından sürekli daha fazla fedakarlık ve özveride bulunmaları telkinini duyarlar.
 
* İşyerlerinin maddi ve manevi sorunları adeta özel sektörde çalışanın da sorunu olur, kaygılanır.
 
* Özel sektör çalışanı kamu sektörü çalışanı kadar samimi, doğal, doğrucu ve rahat değildir.
 
* daha çok gözetim altındadır. Performansı ve verimliliği her an izlenebilir.
 
* Diğer çalışanlar tarafından üstlerine ve patronlarına şikayet edilebilir, işten çıkartılması için ayak oyunları daha fazladır.
 
* Takım ruhu, kurum kültürü ve güvenilirliği genellikle kamu sektörine göre düşüktür.
 
* İş yerinden ayrıldığında işsiz kalma korkusu, sigortasızlık, adres değiştirmenin getireceği maddi ve manevi kayıplar, çocukların okul değişikliği ile eğitimlerinin sekteye uğraması, ailenin eş dost ve komşularından uzak kalabilmesi hep büyük bir endişe yaratır.
 
* Özel sektörde zam beklentisi daha azdır.
 
* Toplumda özel sektör kamu sektörü kadar saygın değildir. 
 
* Özel sektörde genellikle alt kademede çalışanlarına 
 
daha az değer verilir ve çalışana geçici gözle bakılır
 
* Özel sektörde sirkülasyon çoktur, iş garantisi yoktur.
 
* Özel sektörde kamu sektörü kadar huzurlu çalışılamaz.
 
* Özel sektörü üniversite mezunlarının büyük bölümü de aile, çevre etkisi, yıllık, haftalık izinler, resmi ve dini bayram tatilleri, garanti iş, gününde maaş, ülke şartlarına göre ortalama ve üzerinde maaş gibi sebeplerle tercih etmemektedirler.
 
* Özel sektörde çalışan yaşı ilerlediğinde çıkarılma korkusu yaşar.
 
* Özel sektörde sağlık sistemi kamu sektörü kadar kapsamlı ve verimli değildir.
 
* Özel sektörde sosyal haklar kamu sektörüne nazaran daha kısıtlıdır.
 
* Özel sektörde çalışandan memnun kalınmamışsa kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödemesinde mobbing uygulanabilir.
 
* Özel sektörde karlılığa ve verimliliğe dayalı prim ve ikramiye ödemesi kamu sektörüne nazaran daha düşüktür.
 
* Özel sektörde çalışanlar yetkisiz ve sorumlu durumda kalabilirler.
 
* Özel sektörde iş güvenliği ve çalışan sağlığı daha az önem arz eder.
 
* Özel sektörde verimlilik ve satış-üretim-tanıtım-temsil-proje geliştirme-motivasyon–teşvik–ikna etme–araştırma-yabancı dil–eğiti-tasarruf– verimlilik gibi bilgi ve beceriye bağlı olarak daha fazla gelir elde etme ve yükselme imkanı vardır.
 
* Rutine bağlanmamış bir hayat ve daha fazla kişisel gelişim ve kariyer planlaması imkanı vardır.
 
* Özel sektöre alt kademede girmek kamu sektörüne kıyasla daha kolaydır.
 
YURT DIŞINDA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR
 
Almanya’da kamu sektöründe ortalama beceri düzeyi, özel sektörden daha yüksektir. Erkeklerde ve kadınlarda, kamu sektöründe ortalama ücretler açıkça daha yüksektir. Bunun temel nedeni kamu sektöründe çalışanların eğitim seviyesinin daha yüksek olmasındandır. Eğitim, yargılama veya vergi gibi birçok yüksek ve vasıflı etkinlik ofisler kamu sektöründe yoğunlaşmaktadır.
 
Alman kamu sektörü 2000 ile 2010 yılları arasında yılda yalnızca% 1.1 oranında artarken özel sektörü % 1.7 oranında arttı
Alman kamu sektöründe ortalama tazminat masrafları özel sektördeki tazminat masraflarının üzerindedir.
 
Bu tazminat maliyetleri yalnızca aylık ücretleri değil aynı zamanda yıllık ikramiye ve ek yaş sigortaları gibi avantajlar sunmaktadır.
Almanya'da minimum tatil / tatil hakkı, yılda 24 iş günüdür. Bu, altı çalışma gününün çalışma haftasına (Pazar hariç) dayalıdır. Alman sistemi, çalışma günleri (Werktage) ile ofis günleri (Arbeitstage) arasında ayrım yapmaktadır. Ofis günleri genellikle sadece Pazartesiden Cumaya doğru olduğu için, dört haftalık minimum tatil 20 ofis gününe denk gelmektedir. İşverenler düzenli olarak minimum tatilden daha fazlasını veriyor. Yılda 25 ila 30 gün arasında yaygın uygulama vardır.
 
Tam tatil hakkı bir çalışan altı ay boyunca iş başındıktan sonra başlar. Bir çalışan, bu altı ay geçmeden veya bir takvim yılının ilk yarısı dahilinde feshedilirse, işçi ilişkisinin her ayı için yıllık izin izinlerinin sadece 1 / 12'sine hak kazanır. Birinci altı aydan sonra ve takvim yılının ikinci yarısında fesih durumunda bir çalışanın yıllık yıllık tatil hakkı vardır.
 
Çalışanlar tatil zamanı için başvurmalı ve işveren yazılı talebi onaylamalıdır. Bir işveren acil operasyonel nedenlerle veya "sosyal faktörler" nedeniyle daha yüksek önceliğe sahip olan diğer çalışanların tatil başvuruları nedeniyle bir talebi reddedebilir.
Aynı takvim yılı boyunca daha önce bir işte olan bir çalışanın daha önce tatile gittiği zaman tatil izni yoktur. Önceki işveren, çalışanın daha önce aldığı tatil belgesini belgelemek zorundadır.
 
Tatil döneminde çalışanlara tam ücret hakkı vardır. İşveren sıklıkla, gönüllü personel bonusu olarak özel bir tatil ikramiye de verir.
 
Genel olarak, çalışanlar takvim yılı boyunca tatillerini kullanmalıdırlar. Bununla birlikte, kullanılmayan tatil bir sonraki takvim yılındaki 31 Mart tarihine kadar operasyonel veya kişisel nedenlerden ötürü tatil alamadığı takdirde taşınabilir. İstihdamın sonunda herhangi bir tatil hakkı kalmaya devam ederse, çalışanlar çekilmemiş günler için mali tazminat talebinde bulunabilirler.
 
2007 yılında Almanya'da 4.540.600 kamu personeli bulunmaktadır Kamu personeli sayısının ülke nüfusuna oranı %5.53 olduğu görülmektedir. 
 
Türkiye'de kamu personeli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilerden meydana gelmektedir. Almanya'da da benzer biçimde memurlar, sözleşmeliler ve işçilerden oluştuğu görülmektedir. 
 
Türkiye'de memurluk bir statü görevidir ve memurlar yüksek düzeyde iş güvencesine sahiptir. Benzer biçimde Almanya'da da memurluk bir statü görevidir ve memurlar yüksek düzeyde iş güvencesine sahiptir.
 
Türkiye'de memur olmak için öğrenim düzeyi ve yaş önemli önkoşullar arasındadır. Memuriyete giriş için üst yaş sınırı vardır. Ayrıca yapılan sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir. Almanya'da da öğrenim ve sınav şartları bulunmaktadır. Memur olmak için en az 27 yaşında olmak gerekirken, yaş için üst sınır bulunmamaktadır.
 
Memur sayısında az da olsa bir azalma eğiliminden söz etmek mümkünse de, işçi sayılarında özelleştirmeler sebebiyle ciddi bir azalma eğilimi bulunmaktadır.
 
Almanya'da memurlar arasında, "eşit işe eşit ücret" ilkesinin uygulamada olduğu ifade edilebilir.
 
Türk ve Alman kamu personel sistemlerinin temelde birbirlerine benzediğini ancak ayrıntılarda farklı uygulamalara sahip olduklarını ifade etmek olasıdır.
 
İngiltere’de Kamu sektörü çalışanlarının on yıl boyunca kemer sıkmasına rağmen, özel sektör meslektaşlarından daha yüksek ücret aldığını tespit etmiştir. Analizlere göre, kamu sektörü çalışanları, yaklaşık on yılda kemer sıkmasına rağmen, özel sektör meslektaşlarından yüzlerce pound daha fazla ödeniyor.
 
Mali araştırmalar Enstitüsü tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2008 mali krizini takiben yıllarca süren ücret indirimlerinden sonra bile, kamu sektörü personeli hala aynı eğitim ve tecrübeye sahip özel sektör işçilerinden daha yüksek maaşa sahipler.
Doktorlara ve öğretmenlere kesintilere karşı protesto yaptıkları izlenimi, çılgınca yaklaşıldığı izlenimi altında, kamu hizmetlerini aksatacak ve ücretlerini koruyacak bir dizi grev başlattı.
 
Özel Sektör Çalışanlarının  Anayasal hakları daha azdır.
 
Federal çalışanlar çalışma saatleri dışında tatil ücreti alma hakkına sahiptir. Federal çalışanlar için ödenen tatiller, özellikle Federal çalışanlar için "tatil ücreti yasası" na dayanan Personel Yönetim Ofisi (OPM) tarafından yılda bir kez kurulur.
Bununla birlikte, özel sektör çalışanları için ücretli tatil saatlerini zorunlu kılmayan bir Federal "tatil ücreti yasası" yoktur. Aslında, özel sektöre ait işverenlerin tatil ücreti olsun veya olmasın tatil günlerinde çalışanlara herhangi bir izin vermesini gerektiren herhangi bir Federal Kanun yoktur.
 
Bugünkü ücret farklılıklarının yeni bir analizine göre, kamu sektörü çalışanları daha yetenekli, daha kısa saat çalışıyor ve özel sektör meslektaşlarından daha fazla para kazanıyor.
 
Ancak, bir dereceye sahipseniz, özel sektörde daha iyi ödeme alırsınız - ve Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan on bir yıllık veriden beşinde özel sektörün daha iyi maaş artışı olduğu gözlemlenmiştir.
 
Temel gerçekler şunlardır:
 
2011 yılında kamu sektörü çalışanlarına ortalama olarak özel sektör çalışanlarına göre% 7.7 ila% 8.7 arasında daha fazla ücret ödenmiştir
 
Kamu sektörü, yüksek nitelikli işlerin daha yüksek bir oranından oluşmaktadır - daha düşük vasıflı işler halktan özel sektör dışına gönderildiğinden son on yılda genişlemektedir.
 
Kamu sektörü yaşlı çalışanların daha yüksek bir oranda oluşur ve kazançlar yaş ve deneyimle birlikte artma eğilimindedir
İngiltere’de Kamu Sektöründe Çalışmayı Seveceğiniz Nedenler;
 
Kamu sektörü, ekonominin hükümet tarafından kontrol edilen kısmı ve İngiltere iş gücünün önemli bir bölümünü teşkil etmekte olup  5.4 milyon çalışanı vardır. 
 
1. Fark yaratmak
 
Kamu sektörünün amacı, herkese bir hizmet sunmaktır ve adından da anlaşılacağı üzere, kamu yararına hareket eder. Kârdan çok hizmet kalitesiyle yönlendirilen bir ortamda, insanların geçimini iyileştirmek için çok daha fazla fırsat var.
 
2. Esneklik
 
Kamu sektörü, esnek çalışma saatleri için yeni taleplere adapte olmaktadır. Sistemler genelde haftanın veya ayın belirli saat dilimine dayanır ve bu kişisel derecelendirme derecesi ile tamamlanabilir.
 
3. Eğitim
 
Tüm personel eğitim programlarına katılarak veya dış yeterliliklere kavuşarak yeni beceriler kazanmaya teşvik edilir. Mezunlar için eğitim genellikle özel sektörden daha iyi olmasa da iyi sayılır. Çalışanlara yapılan yatırım ön plandadır, bu nedenle öğrenmek ve geliştirmek için aç olan birileri için çok fırsat vardır.
 
4. Kararlılık
 
Sektördeki işler hükümet desteğinden faydalanır, bu nedenle departmanınızın bir özel sermaye şirketine satılması muhtemel değildir. İş güvenliğinin sizin için hayati önemi varsa, kamu sektörü gerçekten iyi bir seçenektir.
 
5. Maaş
 
Kazançlar şaşırtıcı derecede rekabet edebilir; özel sektöre kıyasla kazanç, benzer seviyede maaşlara daha az saatle eşleşebilir veya aşabilir. Artı, açıkça tanımlanan ücretlendirme bantları var, bu nedenle nerede olduğunuzu ve daha yüksek bir maaşa nasıl ilerleyebileceğinizi biliyorsunuz. 
 
6. Ortam
 
Özel sektörle karşılaştırıldığında, çalışma kültürü uzun saatlere ve kârlara daha az önem verilmek suretiyle daha az talepkar ve keskin uçlarda olma eğilimindedir. Bu, kamu sektöründe çalıştığınız yere bağlı olabilir, ancak iyi bir iş-yaşam dengesi yaygın şekilde teşvik edilmektedir.
 
7. Faydalar
 
Kamu sektörü iyi emeklilik planları, spor salonunda üyelikten yemeğe çıkarmaya kadar geniş kapsamlı sosyal yardım paketleri sunmaktadır. Öğrenci olarak indirimlerinizi kaybetmek istemiyorsanız, mükemmeldir.
 
Fransa, Avrupa’da sosyal hakların en yüksek olduğu ülkedir ve her şey çalışandan yanadır, o nedenle sermayedarın çok dikkatli olmasında yarar vardır. 
 
Fransa  tatillerde harika bir çalışma mekanıdır. Tüm çalışanlara ayda iki buçuk günlük ücretli izin verilmesine hakkı vardır. Bu, temelde belirli bir süre boyunca ya da işverenle anlaşarak kabul edilebilir (bazen tatilden sonra ancak tatil günleri alınabilir), bir yılda (genellikle cumartesi günleri hesaplamada "iş günü" olarak kabul edildiğinden) 5 tam hafta tatil verir. tam istihdam yılı).
Fransa’da işverenler için pazar günü çalışmanın önünde büyük engeller var süpermarketler açılamıyor, işverenler kendileri çalışsalar bile yanlarındaki işçileri bazı özel durumlar dışında Pazar günü çalıştıramıyorlar.