• 09 Şubat 2024 21:37
  • 0
  • 7 DAKİKA OKUMA SÜRESİ

Rehberlerle ilgili yasa değişiklik teklifi mecliste, TÜRSAB tasarısından haber yok

Bu haberi dinleyin
09 Şubat 2024 Rehberlerle ilgili yasa değişiklik teklifi mecliste, TÜRSAB tasarısından haber yok

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

AKP milletvekilleri imzasıyla “Turist rehberleri ve seyahatlerine ilişkin düzenlemeleri içeren Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” başlığı ile Meclis Başkanlığına sunulan teklif, tartışmalı TÜRSAB yasa değişikliği ilgili olan değil.

Bakan sözkonusu tasarıyı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı’nın ilgili biriminin görüşüne sunmuş ancak tepki ve itirazlar üzerine değişiklikler yapmak üzere geri almıştı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in verdiği bilgilere teklif 14 maddeden oluşuyor. Bu maddeler arasında seyahatlerinin rehber çalıştırması ile ilgili bölümler var. Ama tartışmalı 1618 sayılı TÜRSAB Yasasında yapılmak istenen değişiklikler bu teklifte yer almıyor.

Teklife göre, turist rehberliğinde mesleğe kabul başvurularında, yabancı dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınav ÖSYM'ce yapılacak. ÖSYM tarafından sınav takvimine alınmayan dillerde ise konusunda uzman ve tarafsız kuruluşlarca sınav yapılabilecek.

Mesleğe kabul koşullarının tümünü yerine getirenler,lığın talebiyle konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan mesleğe kabul sınavında başarılı oldukları yabancı dilde turist rehberi olmaya hak kazanacak.

Mesleğe kabul koşullarını yerine getirip, sadece yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenler iselığın talebiyle konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları halinde, katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak bölgesel veya ülkesel Türkçe turist rehberi olmaya hak kazanacak.

Çince düzenlemesi

Çince başta olmak üzere belirlenecek Uzak Doğu dillerindeki adaylar için üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinin ön lisans, lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak veya üniversitelerin turist rehberliği bölümü dışındaki diğer bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olanlar için, sektörünün ihtiyaçları da dikkate alınarak belirlenen dillerde, gerektiği hallerde belirlenen bölgelerde, ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programını bitirme şartı aranmayacak.

Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans mezunları için turist rehberliği eğitim programına katılma şartı aranmayacak. Bu kişiler, belirtilen diğer koşulları yerine getirerek, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan en az 100 saatlik eğitim programı ile uygulama gezisini başarıyla tamamlamalarıyla başarılı oldukları yabancı dilde, katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak bölgesel veya ülkesel turist rehberi olmaya hak kazanacak.

Yabancı dil yeterlilik süresi 5 yıl

Teklife göre, yabancı dil yeterliliğinin süresi, sınav tarihinden itibaren 5 yıl olacak. Bu sürenin sonunda yeterliliğin yeniden belgelendirilmesi zorunlu olacak. Yabancı dil yeterliliğinin belgelenmemesi halinde bu kişiler, Türkçe turist rehberi olarak mesleklerini icra edebilecek. Yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri halinde ise yeniden başarılı oldukları dilde turist rehberi olmaya hak kazanacaklar.

Mesleğe kabul başvurusulığa yapılacak.lık, 30 gün içinde gerekli incelemeleri yaparak, başvuruyu kabul ettiği takdirde ruhsatname düzenleyecek, reddedilen başvurular da gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirecek.

Mesleğe kabul koşullarını taşımamalarına rağmen mesleğe kabul edilmiş olanlar, mesleğe kabulü engelleyen bir suçtan hüküm giyenler ile mesleğe engel hali ortaya çıkanlarlık kararıyla meslekten çıkarılacak.

Turist rehberliği, sadece çalışma kartında belirtilen yabancı dillerde hukuka ve meslek etik ilkelerine uygun icra edilecek.

Meslekten çıkarma cezası

Teklifle turist rehberlerine uygulanacak disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeler de getiriliyor.

Bu kapsamda söz konusu fiilin 5 yıl içinde 2 kez işlenmesi halinde meslekten geçici men cezası, 3 kez işlenmesi durumunda ise meslekten çıkarma cezası uygulanacak.

Teklife göre, turist rehberi ücretleri, mesleğin Türkçe icra edilmesi halinde, belirlenen taban ücretin yüzde 70'inden az olmamak üzerelık tarafından belirlenecek ve ilan edilecek.

Ruhsatname sahibi olmadan rehberlik hizmetinde bulunanlar hakkında, hizmet verilen kişi sayısı ve bölgenin özellikleri dikkate alınarak ilgili mülki idare amiri tarafından 25 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Turist rehberliği hizmetinin verilmesi sırasında, bu hizmeti alanların bilgisi ve onayı dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında, rehberin kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmesi halinde turist rehberleri hakkında mülki idare amiri tarafından 25 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Meslek kuruluşları denetim esnasında her türlü bilgiyi vermekle yükümlü olacak

Kültür velığı, meslek kuruluşlarının ve iştiraklerinin her türlü iş, işlem, faaliyet ve hesaplarını müfettişler ve kontrolörler aracılığıyla gerektiğinde ve en geç 3 yılda bir zorunlu olarak denetleme yetkisine haiz olacak.

Meslek kuruluşları, denetim esnasında her türlü bilgiyi vermek ve belgeyi göstermekle yükümlü olacak.

Meslek kuruluşlarının organ üyeleri ile personeli, görevleriyle ilgili suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen, belirtilen suçlardan dolayı haklarında kovuşturmaya başlanan ya da yapılan denetimlerde görevi başında kalması sakıncalı görülen meslek kuruluşlarının personeli,lık müfettişinin teklifi üzerine 3 süre ilelık tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırılabilecek. Gerekli görülmesi halinde bir defaya mahsus olmak üzere bu sürelık tarafından 3 daha uzatılabilecek.

Bu madde kapsamında görevden uzaklaştırılanlar, denetim sırasında veya denetimin tamamlanmasından sonralık kararıyla veya haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ya da mahkumiyetlerine karar verilmediği takdirde görevlerine dönecek.

Görevine iade edilenlerin uzaklaştırma süresi boyunca mahrum kaldığı ödentileri, kanuni faizleri ile birlikte istihdam edildikleri meslek kuruluşu tarafından ödenecek.

Milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, birliklerin ve turist rehberleri odalarının organlarılık tarafından faaliyetten men edilebilecek.

Faaliyetten men kararı 24 saat içinde görevli hakimin onayına sunulacak. Hakim, kararını 48 saat içinde açıklayacak. Aksi halde bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkacak.lık, bu madde kapsamında açılan davaları katılan sıfatıyla takip edebilecek.

Turist rehberliği niteliğindeki hizmet, faaliyet ve bunlara yönelik sözleşmeler yönetmelikle düzenlenecek.

Turist rehberlerinin rehberlik kimlik kartını ruhsatname ile değiştirmeleri

Teklifle, turist rehberlerinin rehberlik kimlik kartlarını belli koşullar dahilinde ruhsatname ile değiştirmelerine imkan sağlanıyor.

Turist rehberliği ruhsatnamesine sahip olan turist rehberleri ile rehberlik kimlik kartını ruhsatname ile değiştirenlerin, en geç 5 yıl içinde yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgeyi getirmeleri zorunlu olacak. Aksi takdirde Türkçe turist rehberi olarak mesleklerini icra edebilecekler. Yabancı dil yeterliliğini belgeleyenler çalışma kartı alarak, yeniden başarılı oldukları dilde mesleklerini icra edebilecek.

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda yapılacak düzenlemeyle de esas amacı tarihi ve turistik yerlerin tanıtılması olmayan faaliyetler sırasında turist rehber bulundurma yükümlülüğünün sınırı değiştiriliyor.

Bununla birlikte müze ve ören yerlerinin tanıtılması faaliyetlerinde rehber bulundurma zorunluluğu devam edecek.

Seyahatlerinin de müşterilerini bilgi ve onayları dışında alışveriş amacıyla bir işletmeye göndermeleri karşılığında kendileri veya yönlendirdikleri kişiye menfaat temin etmeleri halinde belgeleri iptal edilecek ve bunlar 5 yıl süreyle seyahatliği yapamayacak.